بهترین وبلاگ تخصصی کامپیوتر

برنامه نویسی , فروش انواع سی دی CD , فروش انواع قطعات کامیپوتری

‌توابع كاربردي در صفحه گسترده اكسل

‌توابع كاربردي در صفحه گسترده اكسل

 

توابع از ابزارهاي بسيار ارزشمند در صفحه گسترده هاست، صدها تابع در كاربردهاي مختلف باساده ترين شكل ممكن ، راه را براي كاربر در نهايت سهولت هموارمي كنند.

در اينجا دو نوع ازتوابع كه در رشته هاي مديريت كاربرد بيشتري دارد،يعني توابع مالي و آماري به طور كامل بيان مي شود.

شايان ذكر است كه توابع در تمام صفحه گسترده ها يكنواخت عمل مي كنند ولي در شكل تابع گاهي اختلافات كوچكي دارند اما به هر حال نتيجه يكي است .

براي فراخواني توابع به دو روش مي توانيد عمل كنيد:

با نوشتن فرمول. در سلي كه مي خواهيد فرمول نوشته شوداول علامت = را به مفهوم فرمول نويسي تايپ كنيد سپس فرمول را طبق قاعده خاص خود بنويسيد.

با فراخواني تابع: شكل كامل توابع در خود سيستم پيش بيني شده است در صورت نياز به استفاده از اين روش مي توانيد به روش ذيل عمل كنيد:

-          سل فعال را در محل جواب قرار دهيد وبا ماوس آيكن Function را از ميله ابزار استاندارد) (standardويا از منوي Insert ، فرمان Functuon را كليك كنيد. توابع در نه طبقه بتقسيم بندي شده اند و جمع همه توابع نيز با فرمان ALL قابل رويت است . با انتخاب هر طبقه در پنجره سمت راست توابع، زير مجموعه آن طبقه ظاهر مي شود. در صورتي كه از پنجره سمت راست تابعي را انتخاب و كليك كنيد صفحه اي باز مي شود، اندسته از متغيرهايي كه پررنگتر هستند مشخص كردن آنها اجباري و كمرنگتر ها اختياري است

-          در پنجره جلوي متغيرها مي توانيد اعداد يا آدرس متغير را بنويسيد ويا باكيلك كردن فلش قرمز رنگ سمت راست هر پنجره جلوي متغير ،بهصفحه كاربرگ رفته و ادرس مغير را با قرار دادن ماوس بر روي متغير مشخص كنيد و مجددا با همانفلش به صفحه توابع برگرديد.

-     

 

 

 

 

 

 

 

      

توابع مالي

 

تابع محاسبه هزينه استهلاك نزولي

تابع DB براي محاسبه هزينه استهلاك در يك دوره معين و به روش نزولي است.

(تعداد ماههاي سال اول، تعداد دوره، عمر مفيد، ارزش اسقاطي ، ارزش دارايي)DB=

در صورتي كه تعداد متغير ماههاي سال اول مشخص نشود پيش فرض آن 12 خواهد بوود.

تابع محاسبه هزينه استهلاك نزولي مضاعف.

تابع DDB براي محاسبه هزينه استهلاك در يك دوره معين و به روش نزولي مضاعف است.

(عامل، تعداد دوره ، عمر مفيد، ارزش استقاطي ، ارزش دارايي) DDB=

عامل،‌نرخ تنزل است ، در صورتي كه مشخص نشود پيش فرض آن2 است .

مثال: قيمت يك دارايي به مبلغ يك ميليون ريال را با ارزش اسقاطي 140 هزار ريال با عمر مفيد 5 سال براي يك دوره پنجساله با استفاده از روش نزولي مضاعف محاسبه كنيد.

=Ddb(1000000,140000,5,1)=400000

=Ddb(1000000,140000.5,2)=240000

=Ddb(1000000,140000,5,3)=144000

=Ddb(1000000,140000,5,4)=76000

=Ddb(1000000,140000,5,5)=0

تابع محاسبه ارزش اتي (آينده ) يك سرمايه

تابع FV براي محاسبه ارزش آتي يك سرمايه است .

(نوع پرداختها،‌ارزش فعالي جاري .مقدر پرداخت هر دوره، تعداد دوره هاي پرداخت . نرخ) FV=

ارزش فعلي پرداختهاي جاري در صورتي كه مشخص نشود پيش فرض آن صفر است.

نوع پرداختها اگر پرداخت دراول دورهباشد بايد تعداد آن يك مشخص شود واگر پرداخت در انتهاي دوره باشد مقدار آن صفر خواهد بود در صورتي كه هيچ عددي تعريف نشود مقدار پيش فرض صفر لحاظ مي شود.

مثال1: ارزش افزوده مبلغ 10 هزار ريال با نرخهاي 5،8، 10، 12، 15 درصد به ترتيب براي دروه 5، 10 ، 15، 20 و 25 سال چقدر است؟

=FV(0.05,5,10000)=55256.31

=FV(0.08,10.10000)=144865.6

= FV(0.10,15,10000)=317724.4

=FV(0.12,20,10000)=720524.4

=FV(0.15,25,10000)=2127930

مثال 2: در صورتي كه در پايان هر سال مبلغ 25 هزار ريال در يك پروژه به مدت 5 سال صسرمايه گذاري شود در حالي ه نرخ بهره 8 درصد باشد در پايان س5 سال چقدر بايد دريافت كنيم؟

=FV(0.08,5,25000)          =14666.02                                            

محاسبه بهره وام يا سرمايه گذاري در مدت معين

تابع IPMT براي محاسبه بهره وام يا سرمايه گذاري در مدت معين است.

دوره ، دوره خاص محاسبه ميزان بهره است و مقدار آن بين اولين دوره تا آخريهن دوره پرداخت است .

ارزش اتي . در صورتي كه مشخص نشود پيش فرض صفر لحاظ مي شود.

نوع پرداخت زمان پرداخت را بيان مي كند صفر به مفهوم پرداخت آخر دوره و يك به مفهوم پرداختاول دوره است، در صورت عدم تعيين پيش فرض صفر لحظ مي شود

مثال: بهره وامي به مبلغ 6 ميليون ريال با نرخ  درصد با بازپرداخت 240 دوره را براي دوره خهاي خاص 1، 5، 150، 240 محاسبه كنيد.

تابع محاسباتي نرخ داخلي سرمايه گذاري

تابع IRR براي محاسبه نرخ داخلي سرمايه گذاري است

مقدار تخمين سرمايه گذاري اوليه بايد منفي لحاظ شود.

شبيه سازي برنامه تا 20 بار تكرار اگر جواب ندهد خطاي عددي را اعلام مي كند

اگر حدس و تخمين مشخص نشود پيش فرض 10 درصد لحاظ مي شود

مثال: براي سرمايه گذاري در پروژه الفا ، تخمين سرمايه گذاري 1 ميليون و 500 هزار ريال است وم اگر انتظار بازگشت از سمرايه در 5 سال اينده به ترتيب در سال اول 500 هزار ريال، سال دوم 550 هزار ريال، سال سوم 450 هزا ريال ، سال هارم 400 هزار ريال،سال پنجم 450 هزار ريال باشد، نرخ بازگشت براي سالهاي چهارم و پنجم چقدر است؟

راهنمايي: مقدار تخمين سرمايه گذاري و مبلغ  قابل برگشت را در يك ستون يا در يك رديف نوشته و آدرس آنها را محدوده تابع IRR قرار دهيد.

جواب، در سال پنجم نرخ 18 درصد و در ساال چهارم 11 درصد اتس

تابع محاسباتي كاركرد سرايه

تابع MIRR براي محاسبه نرخ داخلي كاركرد سرمايه است كه در گردشهاي مثبت و منفي متفاوت است .

مثال:‌در پروژه اي مبلغ 12 ميليون ريال سرمايه گذاري شده است . در صورتي كه نرخ سرمايه گذاري 10 درصد باشد سود حاصل از عملكرد اين پروژه در دوره اول 2 ميليون ريال، دوره دوم 3 ميليون ريال. دورم سوم3 ميليون و 500 هزار ريال،‌دوره چهارم 4 ميليون ريال ودوره پنجم 4 ميليون و 500 هزار ريال است.

سود حاصل از اين پروژه مجددا در سرمايه گذاري،شركت داده شده است اگر نرخ حاصل ازسود 12 درصد باشد نرخ كاركرد داخل اينپروژه چفدر است؟

مبلغ اول سرمايه گذاري وسودهاي حاصل از ان در زير هم نوشته مي شود.

مبلغ اوليه سرمايه گذاري بايد منفي لحاظ شود.

تابع محاسبه تعداد دورهاي سرمايه گذاري

تابع NPER براي محاسبه تعداد دوره هاي سرمايه گذاري است

(نرخ بهره, تعداد . پرداخت هر دوره, ارزش فعلی, ارزش آتی, نوع پرداخت ها)=NPER

ارزش آتي در صورتي كهمشخص نشود پيش فرض صفر لحاظ مي شود.

نوع پردخت، اختصاص عدد يك نشان از پردخت ابتداي دوره و عدد صفر نشاناز پرداخت آخر دوره است و عدم تعيين پيش فرض صفر را از لحاظ خواهد كرد.

مثال:چه مدت طول مي كشد يك مبلغ 10 هزار ريالي با نرخ 18 درصد به مبلغ 1 ميليون برسد ردصورتي كه موازنه فعلي صفر باشد.

تابع محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري

تابع NPV براي محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري اتس

مثال1:

در يكپروژه درصورتي كه120 هزار تومان سرمايه گذاري شود ردآمدهاي حاصل ز اين پروژه در پايان سالهاي اول، وم. سوم وچهارم به ترتيب 40 هزار ،50 هزار . 60 هزار و 50 هزارتومان خواهد بود. درصورتي كه سرمايه گذاريها داراي حداقل بازده 10درصد باشد، سرمايه گذاري دراين پروژه توصيهمي شود يا نه؟

 

 

مثال 2:

در صورتي كه در پروژه اي مبلغ 80 هزار تومان سرمايه گذاري صورت پذيرد درآمدهاي حاصل از اين پروژه در سالهاي ال، دوم. سوم و چهارم به ترتيب 20 هزار، 30 هزار ، 40 هزار و 390 هزار تومان خواهد بود. باتوجه به اينكه حد سود آوري پروژه هاي موجود در حدود 10 دردصد است ايا سرمايه گذاري دراين پروژه به صرفه است يانه يعني ايا افزايش سرمايه به كار گرفته شده در پروژه با نرخ بهره موجد درصنعت و اقتصاد هماهنگي دارد يا خير؟

تابع محاسبه  اقساط وام

تابع PMT براي محاسبه اقساط وام است از اين تابع براي محاسبه اقساط وام با نرخ ثابتو متناوب استفاده مي شود.

ارزش آتي اگر مشخص نشود پيش فرض صفر لحاظ مي شود .

نوع پرداخت. زمان پرداخت را نشان مي دهد. عدد صفر به معني پرداختها در آخر دوره و عدد يك به معني پرداختا در اول دوره است عدم تعيين به معناي رداخت آخر دوره يعني صفر است.

در صورتي كه پرداخت اقساط ماهانه و نرخمتناوب و مركب باشد باي نرخ بر عدد 12 تقسم وتعداد دوره در عدد 12 ضرب شود.

مثال: وامي به مبلغ 6 ميليون ريال با نرخ 7 درصد به مدت بيست ساله از بانك دريافت شده است قسط دوره اي و ماهانه آن را حساب كنيد.

تابع محاسبه اقساط دوره خاص وام

تابع PPMT براي محاسبه اقساط دوره خاص وام است.

دوره خاص ،مشخص كننده دوره خاص است و محدوه آن بايد بين عدد يك وتعداد كل دوره ها باشد.

تعداد دوره ها،تعداد كل دوره هاي باز پرداخت است .

ارزش آتي ، اگر مشخص نشود از عدد صفر پيش فرضاستفاده مي شود.

نوع پرداخت زمان پرداخت را نشانمي دهد عدد صفر نشان ازپرداخت در آخر دوره وپيش فرض است و عدد يك نشان از پرداخت اول دوره است .

تابع محاسبه ارزش فعلي سرمايه گذاري

تابع PV براي محاسبه ارزش فعلي و جاري سرمايه گذاري است.

ارزش اتي،اگر مشخص نشود ازعدد صفر و پيش فرض استفاده مي كند

نوع پرداختزمان پرداخترا نشان ميدهد عد صفر نشان از پرداخت آخر وره و پيش فرض است و عدد يك نشان از پرداخت اول دوره است .

در صورتي كه پرداخت اقساط ماهانه ونرخ. متناوب و مركب باشد نرخ بر عدد12 تقسيم وتعداد دوره در عدد 12 رب شود.

مثال 1:ارزش فعلي يك سرمايه هزار رياليبا نرخ بهره 18 درصد ودر 10 سال آينده چقدر خواهد بود. بهعبارت ديگر براي دريافت هزار ريال در پايان هر سال بهمدت 10 سال با نرخ بهره 18 درصد چه مقدار بايد در بانك به وديعه بگذايريم

 

مثال 2:در صورتي كه نرخبهره دربانك 18 درصد بادشد براي دريافت 1 ميليون ريال درپايان هر سال به مدت 5 سال در حال حاضر چه مقداربايد دربانك ب وديعه بگذاريم

مثال 3:در صورتي كه نرخ بهره 8درصد باشد چقدر بايد در پروژه سرمايه گذاري شود تا اينكه 5 سال پشت سر هم در پايان هر سال مبلغ 100هزار ريال درآمد تامين گردد؟

تابع محاسبه نرخ بهره

تابع Rate براي محاسبه نرخ بهره سرمايه گذاري است .

ارزش آتي،در صورت عدم تعيين پيش فرض صفر لحاظ مي شود.

نوع پرداخت داراي دو حالت است ، عدد صفر پرداخت آخر دوره و پيش فرض است و عدد يك پرداخت اول دوره را نشان مي دهد.

نرخ حدسي . نرخي است كه براي نرخ بهره حدس و تخمين زده مي شود .

مثال : نرخ بهره براي ارزش فعلي ول بهمبلغ 100هزار ريال براي رسيدن به ارزش آتي به مبلغ 1 ميليون ريال در طول مدت 10 سال چقدر است

تابع محاسبه هزينه استهلاك به روش مستقيم

تابع SLN براي محاسبه هزينه استهلاك به روش مستقيم است

مثال: هزينه استهلاك يك دارايي به قيمت 1 ميليون ريال با ارزش اسقاطي 20 هزار ريال وطول عمر 10 سال به روش مستقيم چقدر مي شود.

تابع محاسبه هزينه استهلاك به روش جمع سنوات

تابع SYD براي محاسبه هزينه استهلاك به روش جمع سنوات است

مثال 1:‌هزينه استهلاك يك دارايي به قيمت 1 ميليون ريال باارزش اسقاطي 20هزار ريال وطول عمر10 سال براي 5 دوره به روش جمع سنوات چقدر ميشود؟

 

مثال 2: براي خريد لوله هاي هدايت كننده آبمبلغ 6 ميليونو 500 هزار تومان پرداخت ومعلومشده است كه در پايان عمر مفيد دهساله اين لوله ها، ارزش اسقاطي آنها برابر 150 هزار تومان خواهد بود. استهلاك لوله هاي آب را در هر سالبراي يك دوره پنجساله به روش خط مستقيم و روش مجموع سنوات حساب كنيد.

 

تابع محاسبه دوره خاص هزينه استهلاك با روش نزولي

زمان شروع محاسبه زمان شروع محاسبه هزينه استهلاك است .

زمان خاتمه محاسبه . زمان خاتمه محاسبه هزينه استهلاك است

عامل،نرخ ننزل است در صورتي كه مشخص نشود پيش فرض ان 2 يعي محاسبه مضاعف است.

مقدار منطقي ، مقدار منطقي استهلاك رامشخص مي كند و اگر بيش از ان باشد فرمول روش خط مستقيم رالحاظ مي كند.

مثال: دارايي به قيمت يك ميليون باارزش اسقاطي 140 هزار رياب با عمر مفيد 10 سال مطلوب است .

الف ) هزينه استهلاك ماه اول را محاسبه كنيد

ب) هزينه استهلاك ماه دهم تا بيستم را محاسبه كنيد

ج) هزينه استهلاك ماه 110 تا 120 را محاسبه كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توابع آماري:

 

تعداد زيادي توابع آماري در نرم افزار اكسل وجود دارد ودراينجا به برخي از آنها كه كاربرد بيشتري در رشته هاي مديريت دارد اشاره مي شود. به رغم اينكه اين نرم افزارنرم افزار اماري نيست ، لوليتقريبا تمام نيازهاي مختلف آماري رشته هاي مديريت را برطرف مي كند.

تابع محاسبه متوسط انحراف معيار

تابع AVEDEV براي محاسبه متوسط انحراف معيار مجموعهاطلاعات است.

مجموعه مي تواند يك عدد يا يك ارايه و مجموعه اي از اعداد باشد.

هر مجموعه را يم توان جدا، جدا لحاظ كرد يا اينكه كليه اطلاعات محدود مورد نظر را يكجا به صورت يك مجموعه تلقي نمود كه نتيجه هردويكي است.

تابع محاسبه ميانگين حسابي

تابع Average براي محاسبه ميانگين حسابي يك محدوده است.

تابع محاسبه چگالي احتمال بتا

تابع Beta dist براي محاسبه تابع تجمعي چگالي احتمال بتاست

تابع محاسبه معكوس تجمعي چگالي احتمال بتا

تابع BetaInV براي محاسبه معكوس تجمعي چگالي احتمال بتاست .

تابع محاسبه توزيع دوجمله اي

تابع Binomdist براي محاسبه توزيع دوجمله اي است

مقدار منطقي.اگر متغير منطقي،True تعيين شود تابع ، تابع توزيع تجمعي خواهد بود و در اينحالت حداكثر احتامال لحاظ مي شود.

اگر متغير منطقي،‌False تعيين شود تابع، تابع چگالي احتمالي خواهد بود ودراين حالت احتمال موفقيتها لحاظ مي شود.

مثال: پرتاب يك سكه دو احتمال 50 درصد را به دنبال دارد اگراين سكه 30 بار پرتاب شود احتمال اينكه 12 بار شير باشد چند درصد است .

 

 

تابع محاسبه توزيع احتمالي كاي دو

تابع Chidist براي محاسبه توزيع احتماليكاي دوست

اگر نقطه محاسبه توزيع عدد منفي باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

اگردرجه آزادياز عدد يك كوچكتر و مساوي يا بزرگتر از ده باشد خطاي NUM اعلام مي شد.

اگر درجه آزادي عدد صحيح نباشد ناقص تلقي خواهد شد.

مثال: توزيع احتمالي كاي دو را در نقطه 307/18 و با درجه آزادي 10 محاسبه كنيد

تابع محاسبه معكوس احتمالي كاي دو

تابع Chilnv براي محاسبه معكوس احتمالي كاي دوست

احتمال بايد ما بين صفر و يك باشد در غير اينصور خطاي NUM اعلام مي شود.

درجه ازادي غير عدد صحيح .ناقص تلقي مي شود.

درجه آزادي كوچكتر از يك وبزرگتر و مساوي دو خطاي NUM را اعلام خواهد كرد.

مثال: اگر احتال توزيع كاي دو 5 درصد باشد ودرجه ازادي آن 10 معمكوس احتمالي كاي دو چقدر مي شود.

تابع محاسبه آزمون استقلال كاي دو

تابع Chitest براي محاسبهآزمون استقلال كاي دوست

مثال : در يكنظر خواهي از مردان وزنان جدول ذيل به دست آمده استجدول را در كاربرگ تهيه كنيد.

تابع محاسبه فاصله ميانگين جامعه

تابع Confidence براي محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه است

آلفا سطح اهمت است به اين معنا كه سطح اطمينان ومقدار الفا برابر 5درصد بيانگر 95 درصد اطمينان است.

درصورتي كه الفا كوچكتر يا مساوي صفر باشد و يا بزرگتر يا مساوي يك يباشد نتيجه، خطاي NUM خواهد بود.

اگر انحراف معيار استاندارد كوچكتر يا مساوي صفر باشد نتيجه خطاي NUM خواهد بود.

اگر اندازه نمونه عدد صحيح نباشد ناقص است

اگر اندازه نمونه كوچكتراز يك باشد خطاي NUMاعلام مي شود

مثال: در صورتي كه آلفا 5 درصد انحراف معيار استاندارد 5/2 واندازه نموهنه 50 باشد فاصله اطمينان ميانگين جامعه را محاسبه كنيد.

 

تابع محاسبه ضريب همبستگي

تابع Correl براي محاسبه ضريب همبستگي بيندو مجموعه است

مجموعه ها بايد اعداد يا ارايه و يا جدول اعداد باشند.

اگر مجموعه ها شامل متن يا خالي باشند صفر لاظ يم شوند.

اگر دومجموعه از نظر تعداد مساوي نباشند خطاي اعلام مي شود .

تابع شمارش

تابع Count براي شمارش اعداد است .

محدوده ها مي توانند به هر اندازه اي باشند و حداكثر 30 محدوده مي توا ن تعريف كرد

اگر در داخل محدده متن وجود داشته باشد يا خالي باشد آنها لحاظ نمي شوند، ولي اگر صفر وجود داشته باشد صفر لحاظ مي شود.

تابع شمارش فقط اعداد

تابع COUNTA باري شمارش تعداد اعداد بدون لحاظ فضاهاي خالي است

تابع شمارش فضاهاي خالي

تابع Count blank براي شمارش فضاهاي خالي است.

سلهايي كه متن هستند فضاي خالي لحاظ مي شود .

سلها با عدد صفر شمارش نمي شوند.

 

تابع شمارش با شرط

تابع Countif براي شمارش با شرط است .

شرط محدوده شمارش را مشخص مي كند.

شرط ميتواند يك عبارت نيز باشد .

 

تابع محاسبه كوواريانس

تابع Covar براي محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي كند.

=covar(مجموعه اول ، مجموعه‌ دوم)

مجموعه بايد اعداد يا آرايهو يا جدول اعداد باشد.

 اگر مجموعه داراي متن يا خالي باششد صفر لحاظ مي شود.

اگر دو مجموعه از نظر تعداد مساوي نباشند خطايN/A# اعلام مي شود.

اگر يكي از دو مجموعه خالي باشد خطاي اعلام مي شود.

مثال:                                      = covar((4,5,3,4,5),(9,17,7,8,12))=2/28

تابع محاسبه توزيع دوجمله اي تجمعي مشروط

تابع Critbinom باري محاسبه كوچكترين مقداري است كه توزيع دو جمله اي تجمعي آن بزرگتر يا مساوي مقدار مورد نظر باشد.

=critbinom(آلفا، احتمال موقعيت، تعداد تلاش ها)

تعداد تلاشها بر نولي است.

احتمالي موفقيت در هر بار تلاش وجود دارد.

الفا مقدار شرط مورد نظر است

اگر هر يك از متغيرها غير عدديباشند خطاي اعلايم مي شود.

اگر تعداد تلاشها عدد صحيح نباشد ناقص است

اگر تعداد تلاشها كوچكتر از صفر باشد خطاي NUM اعلام مي شود

اگر احتمال موفقيت ،كوجكتر از صفر يا بزرگتر از يك باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

اگر آلفا كوچكتر از صفر يا بزرگتر از يك باشد خطاي NUM اعلام مي شود   :

 مثال ‌اگر تعداد آزمايشهاي انجام شده 10 ار باشد و احتمال موفقيت هر بار آزمايش 50 درصد ،حداقل موفقيتهاي اين تلاشها با اطمينان 75 درصد چقدر يم شود

تابع محاسبه مجموع مربعات انحراف از معيارها

تابع DevsQ برا محاسبه مجموع مربعات انحراف از معيارهاست

مجموعه ها مي تواند اعداد يا ارايه و يا جدول اعداد باشند

اگر يكي از مجموعه ا شامل متن يا اعداد منطقي و يا خالي باشند نتيجه ندارد

تابع محاسبه توزيع نمايي

تابع Expondist براي محاسبه توزيع نمايي است . اگر تعداد موفقيتها يا وروديها توزيع پوآسون داشته باشد تابع را مي توان تابع توزيع نمايي خواند.

X مقدار تابع است

مقدار لاندا،متوسط مقدار موفقيتها يا وروديها را در واخحد زمان نشان مي دهخد

نوع تابع، پارامتري كه نوع شكل تابع نايي را مشخص مي كند

اگر مقدار تابع ولاندا غير عددي شد خطاي اعلام مي شود

اگر X كوچكتر از صفر باشد خطاي NUM اعلام مي شود

اگرلاندا كوچكتر يا مساوي صفر باشد خطاي Num اعلام مي شود

مثال: اگر مقدار X مساوي 1 درصد و متوسط مقدار موفقيتها 14 باشد توزيع نمايي را در دو حالت محاسبه كنيد.

 

تابع محاسبه توزيع احتمال F

تابع Fdist براي محاسبه توزيع احتمال فيشراست

X نقطه محاسبه تابعاست

اگر X منفي باشد خطاي NUM اعلام مي شود

اگر درجه آزادي صورت و مخرج عدد صحيح نباشد ناقص تلقي خواهدشد.

اگر درجه آزادي صورت و مخرج كوچكتر ز يك و بزرگتر يا مساوي 10 باشد خطاي NUM اعلام مي شود

مثال: درنقطه 20/15در حالي كه درجه ازادي جامعه اول برابر 6 و درجه آزادي جامعه دوم 4 باشد تابع احتمالي فيشر را آزمون كنيد

تابع محاسبه معكوس توزيع احتمال فيشر

تابع Finv براي محاسبه معكوستوزيع احتمالي فيشراست

اگر هر يكاز متغيرهاي سه گانه غير عدي باشد خطاي Valve اعلام مي شود

اگر احتمال توزيع تجمعي F كوچكتر از صفر يا بزرگتر از يك باشد خطاي NUM اعلام مي شود

اگر درجه ازادي صورت ومخرج عدد غير صحيح باشد ناقص تلقيمي شود

اگردرجه آزادي صورتو مخرج كوچكتر از يك يا بزرگتر ومساوي 10 باشد خطاي NUM اعلام مي شود

مثال: اگراحتمال توزيع تجمعي F مساوي 01/0 و درجه ازادي جامعه اول 6 وجامعه دوم 4 باشد معكوس توزيع احتمالي فيشررا محاسبهكند

تابع محاسبه فيشر

تابع Fisher براي محاسبه تابع فيشر است .

X نقطه محاسبه تابع فيشر است .

اگر X غير عددي باشد خطاي NUM اعلام ميشود

اگر X كوچكتر يامساوي –1 وبزرگتر يا مساوي يك باشد خطاي NUM اعلام مي شود

تابع محاسبه معكوس تابع فيشر

تابع Fisherinv براي محاسبه معكوس تابع فيشراست

y نقطه محاسبه معكوس تابع فيشر است

اگرY غير عددي باشد خطاي Valne اعلام مي شود

تابع محاسبه پيش بيني

تابع Forrecast باري محاسبه نقطه پيش بيني ازروي خط برازش است

X نقطهمحاسبه پيش بيني شده است

اگر   غير عددي باشد خطاي Valve اعلام مي شود.

اگر مجموعه متغيرهاي وابسته و مستقل خالي باشد يا از نظر تعداد متفاوت باشد خطاي N/A اعلام يم شود

اگر واريانس مجموعه متغيرهاي متسقل مساوي صفر باشد خطاي DIV اعلام مي شود.

تابع محاسبه توزيع فراواني

تابع Frequency براي محاسبه توزيع فراواني است .

سلهاي خالي يا متن لحاظ نمي شود.

 

 

تابع محاسبه آزمون F

تابع Ftest براي محاسبه آمزون F است

مجموه ها مي توانداعداد يا آرايه و يا جدول اعداد باشد

اگرهر يك از مجموعه ها شامل متن،اعداد منطقي و خالي باشد خطا اعلام خواهد شد.

سلهاي داراي عدد صفر درمجوعه ها لحاظ مي شد.

تابع محاسبه توزيع گاما

تابع Gammadist براي محاسبه توزيع گاماست

X مقدار محاسبه توزيع است

آلفا پارامتر توزيع است

بتا پارامتر توزيع است

اگر بتا مساوي يك باشد تابع تووزيع اماي استاندارد لحاظ مي وشد.

اگر نوع تابع ‏قعث باشد تابع توزيع تجمعي و اگر False باشد تابع احتمالي لحاظ مي شود.

اگر سه متغبر X الفا و بتا غير عادي باشد خطاي Valve اعلام مي شود اگ

اگر X كوچكتر از صفر باشد خطاي Num اعلام مي شود.

اگر آلفا كوچكتر يا مساوي صفر باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

تابع محاسبه معكوس توزيع گاما

تابع Gammainv باري محاسبه معكوستوزيع گاماست

تابع محاسبه ميانگين هندسي

تابع Geomean براي محاسبه ميانگين هندسي است

مجموعه هاي مي تواند اعداد . اراي و يا جدول با محتويات اعداد باشد

اگر مجموعه ها داراي متن اعداد منطقي يا سلهاي خالي باشد در نتيجه لحاظ نيم شود.

داده هاي كوچكتر يا مساوي صفر خطاي Num را اعلام مي كند

اعداد يا ارايه ها ا ويرگول از يكديگر جدا  مي شود حداكثر 30 آرايه يا اعداد مي تواندرد يك فرمولباشد

 

تابع محاسبه ميانگين هارمونيك

تابع Harmean براي محاسبه ميانگين هارمونيك است

مجموعه ها مي تواند اعداد آرايه ويا جدول بامحتويات اعداد باشد

اگر مجموعه ها داراي متن اعداد منططقي يا سلهاي خالي باشد در نتيجه لحاظ نيم شود.

داده هاي كوچكتر يا مساوي صفر خطاي Num اعلام مي كند

اعداد يا ارايه با ويرگول ازيكديگر جدا مي شود و حداكثر 30 ارايه يا عدد مي تواند در يك فرمول باشد.

تابع محاسبه توزيع فوق هندسي

تابع Hypgeomdist براي محاسبه توزيع فوق هندسياست

همه متغيرها بايد اعداد صحيح باشد

هر يك از متغيرها غير عديد باشد خطاي Valve اعلام مي شود

اگرتعدا موفقيتهاي نمونه كوچكتراز صفر يا بزرگتر ازتعداد موفقيتهاي جامعه باشد خطاي Num اعلام ميشود.

اگراندازه نمونه كوچكتر ازصفر يا بزرگترازاندازه جامعه باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

اگر تعداد موفقيتهاي جامعه كوچكتر از صفر يا بزرگتر از اندازه جامعهباشد خطاي NUM اعلام يم شود.

اگر اندازه جامعه كوچكراز صفر باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

 

مثال:

در يك جامعه 30 تايي از كالايي ،14 تا از نوع الف، 16 تا ازنوع ب وجود دارد اگر فردي 7 تاي آنها را به طور تصادفيانتخاب كند احتمال اينكه 2 مورد از آنها از نوع كالاي الف باشد چقدر است.

 

تابع محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي

تابع Intercept براي محابه ضريب زاويه رگرسيون خطي است .

داده ها بايد اعداد ، آرايه ويا جدول حاوي اعداد باشد.

اگر هر يك از داده ها شامل متن اعداد منطقي يا خالي باشد درنتيجه لاظ نمي شو.

اگر تعداد داده هاي وابسته و مستقل با هم اختلاف داشته باشد خاي NUM اعلام مي شود.

تابع محاسبه كشيدگي

تابع Kurt براي محغاسبه كشيدگي يك منحني است .

مجموعه ها بايد اعدا،‌آرايه و يا جدول حاوي اعداد باشد.

اگر هر يك از مجموعه ها شامل متن و اعداد منطقي ويا سلهاي خالي باشد لحاظ نمي شود.

اگرداده ها كمتر از چهار تا به انحراف معيار استاندارد نمونه صفر باشد. كشيدگي خطاي DIV اعلام مي شود.

تابع محاسبه حداكثر و حداقل

تابع MAX براي به دست اوردن بزرگترين مقدار مجموعه و MIN براي كوچكترين مقدار مجموعه است

تابع محاسبه ميانه

تابع Median براي محاسبه مد است .

تابع محاسبه مد

تابع MODE برای محاسبه مد است

تابع محاسبه توزيع دو جمله اي منفي

تابع Negbinomdist براي محاسبه توزيع دو جمله اي منفي است

اگر هر يك از متغيرها غير عددي باشد خطاي VALVE اعلام مي شود.

اگر احتمال موفقيت كوچكتر از صفر وبزرگتر از يك باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

اگرجمع احتمال شكستها وموفقيتها از يك كم شود ونتيجه كوچكتر يا مساوي صفر باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

مثال: اگرتعداد موفقيتها در يك آزمون 10 بار و تعداد شكستها 20 بار باشد در حالي كه احتمال موفقيت 25 درصد لحاظ شود توزيع دو جمله اي منفي آنرا محاسبه كنيد.

تابع محاسبه توزيع تجمعي نرمال

تابع Normdist براي محاسبه توزيع تجمعي نرمال است .

X مقدار تابع است

نوع تابع ، اگر نوع تابع True لحاظ شود تابع توزين تجمعي و اگر False باشد تابع احتمالگروهي لحاظ يم شود.

مثال:در صورتي كه ميانگين حسابي جامعه اي 80 و انحراف معيار توزيع 5/1 باشد توزيع تجمعي نرمال جامعه را در نقطه 84 محاسبه كنيد.

تابع محاسبه عكس توزيع تجمعي

تابع Norminv براي محاسبه عكس تابع تويزع تجمعي است .

اگر هر يك از متغيرها غير عددي باشد خطاي Valve اعلام مي شود.

اگر احتمال ،كوچكتر از صفر و بزرگتر از يك باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

اگر انحراف معيار كوچكتر و مساوي صفر باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

مثال:‌

در صورتي كه احتمال متناظر توزيع نرمال 95 درصد و ميانگين حسابي ناشي از آن 80 و آ“حراف معيار ان 5/1 باشد معكوس توزيع تجمعي جامعه را حساب كنيد.

تابع محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد

تابع Normsidist براي محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد است .

اگر Z غير عددي باشد خطاي Valve اعلام مي شود.

تابع محاسبه معكوس توزيع تجمعي نرمال استاندارد

تابع Normsinv براي محاسبه معكوس توزيع تجمعي نرمال استاندارد است

اگر احتمال غير عددي باشد خطاي Valve اعلام مي شود.

اگر احتمال كوچكتر ازصفريا بزرگتر ازعدد يكباشد خطاي NUM اعلام مي شود.

تابع محاسبه پيرسون

تابع Pearson براي محاسبه تابع پيرسون است . با اين تابع مي توان ضريب همبستگي گسشتاور ضريبي پيرسون را محاسبه كرد.

داده هاي مستقل يا وابسته بايد عديد يا ارايه ويا جدول حاوي اعدادباشد

اگر هر يك از داده هاي مستقل ووابسته ،متن. اعداد منطقي و سلهاي خالي داشته باشد ناقص تلقيمي شود.

اگر تعداد داده هاي مستقل و وابسته، با هم اختلاف داشته باشد يا خالي باشد خطاي N/A اعلاعلام مي شود.

مثال: ضريب همبستگي پيرسون را براي داده هاي ذيل محاسبه كيند.

تابع محاسبه صدك

تابع Percentile براي محاسبه k مين صدك يك مجموعه است .

K نقطه اي است كه صدك مجموعه در آن نقطه محاسبه مي شود.

اگر مجموعه خالي باشد يا بيشاز 8191 داده ش داشته باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

اگر K  غير عددي باشد خطاي Valve اعلام مي شود.

اگر K كوچكتراز صفر يا بزرگتر از يك باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

مثال:

ارايه و مجموعه اي با اطلاعات 5، 12، 4 و 3 وجود دارد ، صدك نقطه 5درصد را محاسبه كنيد.

تابع محاسبه رتبه درصدي

تابع Percentrank براي محاسبه رتبه در مجموعه يا ارايه است .

مجموعه يك آرايه يا مجموعه اي از داده هاست

X نقطه اي است كه رتبه ان بايد محاسبه شود.

عدد معني دار، عدد اختياري است كه مشخص كننده عدد معني دار درصدي است

اگر ارايه و مجموعه خالي باشد خطاي Num باشد خطاي Num اعلام مي شودو.

اگر عدد معني دار، كوچكتر ازيكباشد خطاي NUM اعلام مي شود.

اگر عدد معني دار مشخص نشود اعداد پيش فرض با سهرقم مميز لحاظ مي شود.

اگر عدد X با  اعداد مجموعه مطابقت نداشتهباشد تابع آن را براي رتبه درصدي صحيح تغيير ميدهد

تابع محاسبه توزيع پواسون

تابع Poisson براي محاسبه توزيع پوآسون است

X تعداد رخدادهاست

مقدارمورد انتظار، مقدار عددياست كه انتظار ان داده مي شود.

نوع تابع مي تواند دو حالت داشته باشد،‌اگر نوع ان Ture مشخص شود تابع پواسون احتمال توزيع تجمعي و اگر False باشد تابع چگالي احتمال پوآسون خواهد بود.

اگر X عدد صحيح نباشد تابع ناقص تلقي مي شود.

اگر X يا مقدار مورد اتظار غير عددي باشد خطاي Valve اعلام مي شود.

اگر X كوچكتر يا مساوي صفر باشد خطاي NUM اعلام مي شود.

مثال:

تعداد رخدادهايآزموني در جامعه 50 مورد است در حالي كه 48 مورد از آن انتظار مي رود كه درست باشد توزيع پوآسون را دردو حالت ممكن محاسبه كنيد.

تابع محاسبه چارك

تابع Quartile براي محاسبه چارك مجموعه اي از داده هاست

مجموعه آرايه اي از داده هاست

چندمين چارك پنج حال مي تواند دشاته باشد

1-      اگر اين متغير صفر باشد تابع ، كمترين مقدار را لحاظ مي كند

2-      اگر اين متغير يك باشد تابع، 25 درصد اول را محاسبه مي كند

3-      اگر اين متغير دو باشد ”ابع، 50 درصد  اول يعني ميانه را محاسبه مي كند

4-      اگر اين متغير سهباشد تابع، سومين چارك را محاسبه مي كند

5-      اگر اين متغير چهار باشد تابع، بيشترين مقدار را لحاظ مي كند

اگر آرايه و مجموعه خالي باشد يا بيشتر از 8191 داده داشته باشد تابع، خطاي NUM را اعلام مي كند.

اگر متغير چندمين چارك عدد صحيح نباشد تابع ناقص خواهد بود.

اگر متغير چندمين چارك كوچكتر از صفر و بزرگتراز 4 باشد تابع خطاي NUM را اعلام مي كند

مثال : چاركهاي مختلفمجموعه زير را محاسبه كنيد

تابع محاسبه مربع ضريب همبستگي

تابع RSQ براي محاسبه مربع ضريب همبستگي گشتاور پيرسوناست

مجموعه ها مي تواند اعداد، آريه ويا جدول اعداد باشد

اگر مجموعه ها متن، اعداد منطقي ويا سلهاي خالي داشته باشد لحاظ نمي شود.و

اگر مجموعه ها خالي يا از نظرتعداد با هم مختلف باشد تابع خطاي NUM را اعلام مي كند.

 

 

تابع محاسبه كشيدگي

تابع SKEW براي محاسبه كشيدگي جامعه در مقايسهبا جامعه نرمال است

محدوده ميتواند اعدا، ارايه و يا جدول اعدادباشد

اگر مجموعه و محدوده وآرايه داراي متن.اعداد منطقي و يا سلهاي خالي باشدلحاظ نمي شود.

اگر محدوده كمتر از سه عدد داشته باشد تابع خطاي DIV را اعلام يم كند

اگر محدوده،همه اعداد يكسان داشتهباشدتابع ، خطاي DIV را اعلام مي كند.

تابع محاسبه ضريب زاويه خط رگرسيون

تابع SLOpe براي محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي است .

محدوده داده ها ميتواند اعداد،‌آرايه و يا جحدول اعداد باشد .

اگر مجموعه داده ها ،‌آرايه و جدول اعداد داراي متن،‌اعداد منطقي ويا سلهاي خالي باسشد لحاظ نمي شود.

اگر محدوده داده هاي وابسته و مستقل خالي و يا از نظر تعداد مخعتلف باشد، تابع، خطاي N/A را اعلامك ميكند.

تابع محاسبه توزيع نرمال

تابع Standardize براي محاسبه توزيع نرمال است

« مقدار عددي براي نرمال شدن است

اگر انحراف معيار كوچكتريا مساوي صفر باشد تابع خطاي NUM رااعلام ميكند

مقدار 68 در حالي كه ميانگين حسابي آن 65 و انحراف معيار آن 5/1 باشد در چه عددي نرمالميشود
تابع محاسبه انحراف معيار نمونه

تابع Stdev براي محاسبه انحراف معيار نمونهاست

تابع محاسبه انحراف معيار جامعه

تابع ٍفيثرح براي محابه انحراف معيار جامعه است

تابع محاسبه خطاي استاندارد

تابع Steyx براي محاسبه خطاي استاندارد y پيش بيني شده هر « است.

داده هاي وابسته و مستقل مي تواند اعداد،‌ارايه و يا جدول اعداد باشد

داده هاي وابسته و مستقل داراي تن واعداد منطقي و سلهاي خالي لحاظ نمي شود.

اگرداده هاي وابسته و مستقل خالي و يا از نظر تعداد مختلف باشد تابع ، خطاي N/A را اعلام يم كند.

تابع محاسبه توزيع تیاستيودنت

تابع Tdist براي محاسبه توزيعتي استيودنت است

X نقطه محاسبه تابع است

درجه آزادي يبايد عدد صحيح باشد

نوع توزيع داراي دو حالت است اگر مقدار آن يك باشد تابع، توزيع يكطرفه و اگر مقدار آن دو باشد تابع، توزيع دو طرفه را محاسبه مي كند

اگر هر يك ازسه متغير غير عددي باشد تابع، خطاي Valve را اعلام ميكند

اگر درجه آزادي كوچكتراز يكباشد تابع خطاي NUM را اعلام مي كند

اگر نوع تابع غير از عدد يك يا دو باشد تابع خطاي NUM را اغعلام مي كند

تابع محاسبه معمكوس توزيع تي استيودنت

تابعTINV براي محاسبه معكوس توزيع تي استيودنتاست .

احتمال، احتمال دو طرفه توزيع تي استيودنت است

اگر هر يك از دو متغير غير عدد باشد تابع ،‌خطاي NUM را اعلام مي كند

اگر احتمال كوچكتر از صفر يا بزرگتر از يك باشد تابع، خطاي NUM را اعلام مي كند

اگردرجه آزادي دد صحيح نباشد ناقص تلقي مي شود.

اگر درجه آزادي كوچكتر از يك باشد تابع خطاي NUM را اعلاممي كند

تابع محاسبه احتمالي تياستيودنت

تابع Ttest براي محاسبه احتمالي تي استيودنت است

نوع توزيع داراي دو حالت است، اگر مقدار آن يك باشد توزيع، يكطرفه واگر دوباشد توزيع، دوطرفه لحاظ يمشود.

نوع آزمون داراي سه حالت است اگر مقدار آن يك باشد آزمون زوجي و اگر مقدار آن دو باشدآزمون با فرض دونمونه و با واريانس برابر و اگر مقدار آن سه باشد آزمون با فرض دو نمونه وبا واريانس نابرابر لحاظ مي شود.

اگر مجموعه اول و دوم ازنظرتعداد مختلف ووع آزمون يك باشد تابع خطاي N/A را اعلام يم كند

اگر نوع توزيع ونوع آزمون ناقص باشد تابع ناقص تلقي ميشود.

اگر نوع توزيع و نوع آزمون غير عددي باشد تابع خطاي Valve را اعلام مي كند

اگر نوع توزيع غير از يك عدديا دوباشد تابع خطاي Num را اعلام مي كند

تابع محاسبه واريانس نمونه

تابع Var باري محاسبه واريانس است

تابع محاسبه واريانس جامعه

تابع Tarp براي محاسبه واريانس جامعه است

تابع محاسبه توزيع ویبول

تابع Weibull براي محاسبه توزعي ويبولاست

X نقطه محاسبه تابع است

آلفا پارامتر توزيع است

بتا پارامتر توزيع است

نوع تابع دو حالت است . اگر نوع آن True باشد تابع توزيع تجمعي و ار False باشد تابع چگالي توزيع را محاسبه مي كند.

اگر متغيرX آلفا يا بتا غير عددي باشد تابع خطاي Valve را اعلام مي كند.

اگر متغير X كوچكتراز صفر باشد تابع خطاي NUM را اعلام يم كند

اگر آلفا يا بتا كوچكتر از صفر باشد تابع خطاي NUM را اعلام مي كند

تابع محاسبه مقدار P آزمون Z

تابع Ztest براي محاسبه مقدار P دو طرفه آزمون Z است

مجموعه داده مي تواند آرايه نيز باشد

« مقدار براي آزمون است

انحراف معيار استاندارد ، انحراف معيار استنندارد جامعه اس واگر مشخص شود انحراف معياراستاندارد نمونه را لحاظ مي كند.

اگر مجموعه داده ها خالي باشد تابع NUM را اعلام مي كند

 

تجزيه وتحليل آماري داده ها با Excel

 

تجزيه وتحليل ‎آماري از بخشهاي بسيار گسترده اي است كه در نرم افزارهاي صفحه

گسترده بتازگي رايج شده ، اينبخش بااستفاده ازنرم افزار Excel97 و به بعد ممكن شده است زماني كه اين نرم افزار به طور كامل در ديسكسخت كامپيوتر نصب شود بخشتجزيه وتحليل آماريقابل دسترسي است

هر چند توابع آماري حاوي اكثر مطالب است درصورتيكه جوابگو نباشند مي توان از بخش تجزيه موتحليل آماري استفاده كرد.

در صورتي كه نرمافزار به طور كامل نصصب شده باشد، ولي دستور Analysis data در منو فرامين Tool فعال نباشد به روش زير آن را فعال كنيد

از منو فرامين Tool فرمان add-ins را كليك كنيد

در صفحه ظاهر شده فمران Analysis Toolpak را كليدك كنيد.

بعداز دو مرحله فوق در منو فرامين TOOL فرمان Analysis data جايگزين مي شود با كليك كردن اين فرمان صفحه اي باز مي شودو كليه فرامين تجزيه و تحليل در آنبه شرح ذيل ظاهر مي شود.

تجزيه وتحليل واريانس يكطرفه وبا يك عامل

تجزيه وتحليل واريانس دوطرفه وبا انعكاس

تجزيه وتحليل واريانس دو طرفه و بدون انعكاس

تجزيه و تحليلي ضريب همبستگي

تجزيه وتحليل كوواريانس

تجزیه و تحليل آمار توصيفي

تجزيه وتحليل توزيع نمايي يكنواخت

تجزيه و تحلي آزمون F دو نمون اي براي واريانس

تجزيه و تحليل برنامه ريزي خطي

تجزيه و تحليل برازيشي هيستوگرام

تجزيه و تحليل ميانگين منتحرك

تجزيه وتحليل اعداد تصادفي

تجزيه و تحليل طبقه بندي ودرصدي

تجزيه وتحليل رگرسيون

تجزيه وتحليل نمونه گيري

تجزيه و تحليل آزمون T زوجيدونمونه اي براي ميانگين

تجزيه وتحليل آزمون T دو نمونه اي با فرض واريانس نامساوي

تجزيه و تحليل ازمون Z استاندارد دو نمونه براي ميانگين

به عنوان نمونه براي چند مورد ازتجزيه و تحليلهاي فوق مثالي آورده مي شود.

مثال : با استفاده از فرمان Descriptive آمار توصيففي داده اي ذيل را به دست اوريد.

مراحل ذيل را براي اجراي اين دستور انجامديهد.

داده ها را درستون A به ترتيب رديف 2 تا 19 وارد كنيد

از منو فرامين ‏Tool فرمان data analysis را كليك كنيد

ازجدول data analysis صفحه ظاهر شده فرمان Descriptive Statistics را انتخاب و آن را با OK تاييد يا دو بار كليك كنيد

در صفحه ظاهر شده اين فرمان. اطلاعات خواسته ذيل را مشخص کنيد

1-      در جعبه جلوي كلمه Inpuut range آدرس داده ها را به اين شكل مشخص كنيد.
مي توانيد با كليك كردن فلش داخل جعبه به كاربرگرفته ومحدوده داده ها را با ماوسمشخص كنيد

2-      در صورتي كه محل خاصي براي ظاهر شدن در نظرداريد فرمان Output Range را انتخاب وآدرس محل نتايج را مشخص كنيد

3-      چهار خواسته درسمت چپ وپايين صفحه را درصورت نياز انتخاب كنيد كه آنها عبارتنداز خلاصه آماري،سطح اطمينان با درصد آن براي ميانگين،بزرگترين عدد، كوچكترين عدد

4-      در صورتي كه تعاريف صحيح انجام شده باشد فرمانOK را كليك كنيد

نتيجه شانزده متغير در آمار توصيفي به دست مي ايد كه عبارتنداز:‌

ميانگين، خطاي استاندارد، ميانه، مد،انحراف معيار، واريانس نمونه،‌كشيدگي نسبت به نرمال.چولگي نسبت به نرمال ، دامنه ،حداقل، حداكثر،جمع،تعداد، بزرگترين.كوچكترين،سطح اطمينان

 

ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم PDF این D O W N L O U D  

پسورد : arsanjan.blogfa.com

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۸ساعت 0:54  توسط محمود سهرابی  |